top of page

על מי משפיע תסקיר השפעה על הסביבה?

עודכן: 8 בנוב׳ 2021

נדב שדה הוא גיאוגרף ומתכנן, הבעלים של "שדות - תכנון. תיירות. סביבה"


תסקיר השפעה על הסביבה הוא מסמך מלווה לפרויקטים של פיתוח. תסקיר ההשפעה על הסביבה מחויב לפרט את ההשפעות העתידיות של הפרויקט על הסביבה וכן את האמצעים שינקטו למניעת ההשפעות או שיקומן, על פי חוק. התסקיר נכתב ונערך על ידי יועץ סביבתי בשיתוף בעלי מקצוע נוספים: אקולוג, הידרולוג, אקוסטיקאי, אדריכל נוף ועוד.

לפי תקנות התכנון והבנייה, חובה לבצע תסקיר השפעה לפרויקטים שהשפעתם על הסביבה תהיה ניכרת (בשלב ההקמה וההפעלה):

כבישים ומסילות רכבת, גדות נחלים, אגן ההיקוות של הכינרת, שדות תעופה, תחנות כח, מפעלי טיהור שפכים ותכניות באזורים רגישים נוספים.

ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה, נותן בידי מקבלי ההחלטות כלי יעיל לבחינת ההשלכות הסביבתיות של הפרויקט. במקרים מסוימים, בהם התסקיר מצביע על סיכונים גדולים מדי – עשוי להידחות הפרויקט על ידי מוסדות התכנון.

המבנה של תסקיר ההשפעה על הסביבה הוא אחיד ובעל חמישה פרקים קבועים:


  • פרק א - מתאר את המצב הקיים (לפני התכנית) בהיבטים של: מערכת הידרולוגית, אתרים ארכיאולוגיים, איכות אוויר, אקוסטיקה, ערכי נוף, מערכת אקולוגית ועוד. פרק זה ישמש כבסיס להשוואה עם השינויים הצפויים שיגרמו על ידי התכנית.

  • פרק ב - מתאר ומציג את החלופות השונות שנכתבו לתכנית וכן את השיקולים לבחירת החלופה המועדפת.

  • פרק ג - מתאר את התכנית ואופן ביצועה.

  • פרק ד - מעריך את ההשפעות הצפויות והאמצעים לצמצום ההשפעות השליליות ומציג אמצעים למניעתן. למשל, במידה ויש לבצע שיקום נופי לאחר בניית מחלף, יתוארו האמצעים לכך. כך גם לגבי מיקום מיגון אקוסטי, העתקת עצים וגיאופיטים המיועדים לשימור וכו'.

  • פרק ה - מפרט את ההנחיות לביצוע העבודות. היות והתסקיר אינו מוגדר כמסמך מחייב, יש לכתוב הנחיות לשמירה על הסביבה בזמן העבודות. הנחיות אלה נכתבות בהמשך למסקנות שהועלו מכתיבת פרקי התסקיר הקודמים והן נכנסות להוראות התכנית (תקנון).

לאחר שנכתב התסקיר, באמצעות מגוון יועצים המומחים בתחומם. נבדק התסקיר בידי מתכנני המשרד להגנת הסביבה או הועדה המחוזית ומתקבלת החלטה האם יש להפקיד את התכנית או לדחותה. בתקופת ההפקדה של התסקיר, ניתן לציבור לעיין בו ולהבין את משמעות התכנית. בזמן כתיבת התכנית, נלקחות ההנחיות הסביבתיות מפרק ה', נכנסות אל הוראות התכנית וכך מקבלות מעמד סטטוטורי.

108 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page