top of page

ייעוץ ותכנון סביבתי

שירותי ייעוץ ותכנון סביבתי נועדו לבחון את ההשפעות של תוכניות בנייה, תשתיות ופיתוח על הסביבה הטבעית והאנושית. בזכות ידע מקצועי מגוון וניסיון עשיר מהשטח, אנחנו יודעים לזהות את 'נקודות התורפה' הסביבתיות ולפתור אותן במסגרת תהליכי התכנון, כך שהתוכניות יפגעו פחות בסביבה ויעברו מהר יותר את 'מסדרונות' ועדות התכנון.

ניסיוננו כולל ליווי תוכניות להתחדשות עירונית (מרמת הבניין הבודד ועד לשכונה), תכניות ותמ"ל, תוכניות מתאר למושבים וקיבוצים, תוכניות אב ומדיניות, שכונות מגורים במגזר הערבי והדרוזי, תוכניות לאנרגיה מתחדשת ועוד.

הרים.png

מה אנחנו מציעים במסגרת שירותי ייעוץ ותכנון סביבתי?

הכנת נספח סביבתי (או תסקיר השפעה על הסביבה) לתב"ע, תכנית מתאר או תכנית אב

נספח סביבתי הוא מסמך המתווסף למסמכי התוכנית הבסיסיים (תשריט ותקנון) כדי לסייע בהתמודדות עם אתגרי תכנון בתחום איכות הסביבה. הנספח יכול להיות כללי או ממוקד בנושאים דוגמת זיהום אוויר, מטרדי רעש, חומרים מסוכנים ועוד. מסמך כזה מכין יועץ סביבתי מוסמך. ככלל, הוא מורכב מחמישה פרקים: בחינת המצב הקיים, בחינת חלופות התוכנית, תיאור התוכנית המוצעת, בחינת השפעות סביבתיות והצעה להוראות התוכנית (זהו הפרק החשוב ביותר, שנכנס אל התקנון ומהווה מסמך מחייב).

הכנת נספח נופי-סביבתי
ע"פ תמ"א 35 או תמ"א 1

נספח נופי-סביבתי הוא מסמך העוסק בהרחבה בהשפעת התכנון על שטחים פתוחים, ממשק עם שטחים חקלאיים, ממשק עם מערכות אקולוגיות, הפרות נופיות וכדומה, מסמך כזה מכין יועץ סביבתי מוסמך. הדרישה אליו יכולה לעלות מתמ"א 35 במקומות בהם מסומנת "רגישות נופית סביבתית גבוהה" או ע"י המשרד להגנת הסביבה וענפיו השונים, כמו יחידות סביבתיות מקומיות. ההנחיות להכנת הנספח נקבעות ע"י תמ"א 1 ומעודכנות מפעם לפעם ע"י מנהל התכנון.