top of page

יישומי GIS - מערכות מידע גיאוגרפיות

מערכות מידע גיאוגרפיות (Geographical Information System) מאפשרות לארגן, לנהל ולנתח את המידע הסביבתי במרחב נתון בדרך יעילה, המטייבת את תהליכי קבלת החלטות. אנחנו מציעים מגוון שירותי GIS בדגש על הכנת מפות ייעודיות.

הרים.png

בין פתרונות ה-GIS שאנחנו מציעים:

 • הכנת מפות סטטוטוריות וקומפילציות שונות

 • הכנת מפות שימושי קרקע

 • הכנת מפות ייעודיות
  (לדוגמה, לצורך הגשת קולות קוראים או מחקרים)

 • בניית אתרי GIS

 • בניית אפליקציות GIS
  (למשל, לצורך איסוף מידע או ביקור באתרים)

 • בניית כלי GIS ייעודיים
  (למשל, לאפיון עמידות של מבנים לרעידת אדמה)

bottom of page